Isolering för en bättre framtid

 

 Lutande tak

Vilken glasull ska man välja?

Glasull från URSA är ett material som baserar på förnybara naturliga råvaror som är miljö- och användarvänliga. Glasull från URSA har mycket goda isoleringsparametrar.

 

Vad är det man ska särskild tänka på vid isolering med glasull på taket?

Vid isolering med glasull på en lutande tak kom ihåg att takbjälkar gjorda av trä (trä) har ungefär fem gånger sämre isoleringsförmåga än glasull. Därför ska vi alltid isolera tak genom att lägga två lager: första – mellan takbjälkarna, andra – hela vägen från botten av takbjälken. Av ekonomiska skäl använder vi glasull DF 32 Platinum som är 30cm tjock. Glasull måste ligga tätt intill takbjälken. Intilliggande glasullager “pressas” mot varandra så att det inte blir några spalter mellan dem. Varje spalt orsakar oproportionella värmeförluster. Eventuella otätheter i vårt tak kommer senare bidra till energiförluster, så se till att ångskyddsfolien är lagt på ett tätande sätt (limmad i varje skarv).

 

Fördelar med glasull från URSA

Under många år har vi utvecklat och förfinat vår teknik vilket gör att vår glasull är:

  • komprimerad, lägre leverans och lagringskostnader (stor antal m2 per rulle),
  • lätt, vilket medför enkel och snabb montering,
  • spänstig, vilket medför att den kan skäras till på ett enkelt och snabbt sätt, alla materialbitar används till isolering. Glasull från URSA fyller ut och tätar det isolerade utrymme och på så sätt eliminerar uppkomsten av oönskade köldbryggor och akustiska bryggor – medför sänkta uppvärmningskostnader och akustisk komfort.

 

Kontrollera om den projekterade takisoleringen uppfyller gällande krav

Enligt nuvarande krav så bör U-värde för tak i enfamiljshus vara 0,25 [W/m2K]. Om vi antar att taket har en standardkonstruktion av trä så får vi en glasulltjocklek på 18 cm (för produkten med lambda 0,039 [W/mK]: DF 39 Silver).

 

Ska man lägga vindskydd på lutande tak?

Vindskydd, som ibland är kallad för takmembran kännetecknas framförallt av bra ånggenomtränglighet. Dess kvalitet avgörs av hur mycket fukt den kan leda bort per tidsenhet från fuktig glasull. Vindskydd/Takmembran har tre huvudsakliga funktioner:

  • fungerar som extra skydd så att glasullskiktet inte blir blött t.ex. vid kortvariga takläckage,
  • skyddar glasullskiktet så att värmen inte “blåses bort” från dess övre lager,
  • skyddar glasullskiktet från föroreningar som kan komma in i hålrum som ventilerar vårt tak.

 

Ventilation är viktig vid lutande tak.

Ett väl projekterat och utförd tak bör garantera att eventuell ånga som kommer in i ullen leds bort. En spalt på 2-3 centimeter mellan glasullsiktet och vindskyddet kommer garantera att ge tillräcklig ventilation av glasullen.

 

Kan man “pressa” komprimera glasullen under monteringen?

​​​​​Komprimering av glasull är inte den bästa lösningen. (dvs. att t.ex. stoppa 20 cm tjock isolering i ett utrymme som har 15 cm). Sådan lösning vid inbyggnad med gipsskivor kan senare orsaka att skivorna “sväller ut” Vid ett lutande tak kan nerpressning av glasull ytterligare leda till att ventilationsspalten som är nödvändig för takets korrekta ventilation försvinner. ​​​​​​