Isolering för en bättre framtid

Dataskyddsinformation om marknadsföring
 
I denna dataskyddsinformation förser vi dig med de obligatoriska uppgifterna om hur dina personuppgifter behandlas. Under denna bearbetning följer vi gällande lagstiftning om dataskydd, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”).
I.            Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?
Den som ansvarar för behandling av personuppgifter är URSA Polska Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, Poland, ul. Armii Krajowej 12, tel. +48 32 268 01 01. Alla hänvisningar till "vi" eller "oss" i denna information om dataskydd är en hänvisning till ovannämnda enhet.
Vår dataskyddsansvarige kan kontaktas via ovannämnda metoder eller via privacy@ursa.com .
II.         Vilka uppgifter behandlar vi? För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Vi skulle vilja informera dig om URSA:s produkter, tjänster, erbjudanden och kampanjer. För detta ändamål erbjuder vi dig möjlighet att välja mellan olika kontaktkanaler när du ger ditt samtycke.
Beroende på ditt val av en eller flera kontaktkanaler kommer vi att behandla nödvändiga uppgifter enligt ditt kontaktformulär, åtminstone ditt efternamn och förnamn samt kontaktkanalens detaljer (post, e-post, telefon, SMS) valda av dig.
Vi behandlar dessa personuppgifter på grundval av ditt samtycke och enligt artikel 6.1 a DSGVO
III.      Finns det en skyldighet att lämna personuppgifter? Kan jag återkalla mitt samtycke?
Du ger ditt samtycke och väljer din kontaktkanal på rent frivillig basis. Du är därför inte skyldig att lämna personuppgifter. För att vi ska kunna skicka informationen via önskad kontaktkanal, kräver vi de data som anges som obligatoriska fält i kontaktformuläret.
Du kan genom att helt enkelt kontakta oss när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden. Du hittar också en länk för att avregistrera dig i varje e-postmeddelande.
IV.       Vem har tillgång till personuppgifter?
Vi kommer aldrig att sälja din e-postadress eller annan kontaktinformation till tredje part. Uppgifterna överförs endast om det är nödvändigt för att skicka dig information från oss. I detta sammanhang kan vi även anlita externa tjänsteleverantörer och andra koncernföretag med beaktande av gällande lagbestämmelser.
Vi delar endast dina uppgifter med följande kategorier av mottagare för att förbereda och skicka vår information till dig:
·       Tjänsteleverantörer inom vår grupp av företag (t ex för att tillhandahålla statistisk analys och tekniskt underhåll av våra system).
·       Externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på våra vägnar och genom separat uppgörelse, till exempel att samla in dina uppgifter, upprätthålla våra webbplatser, driva vårt callcenter, skicka e-post eller skriftlig information eller ge personliga råd.
Dessutom kan vi överföra data till andra mottagare (t ex myndigheter) i den utsträckning vi är enligt lag skyldiga att överföra dina personuppgifter
V.          Använder vi automatiserat beslutsfattande?
Under våra direkta marknadsföringsaktiviteter använder vi generellt inte automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) i den mening som avses i artikel 22 av GDPR. Om vi i framtiden tillämpar sådana processer kommer vi att informera de registrerade separat i enlighet med gällande lagbestämmelser.
 
VI.       Överförs data till länder utanför EU/EES?
Personuppgifter behandlas endast inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi avser inte att överföra personuppgifter till andra länder.
 
VII.    Hur länge sparas era data?
1.  Vi lagrar vanligtvis personuppgifter så länge som vi har ett berättigat intresse i att behålla sådana uppgifter och där den registrerades intresse inte hindrar den fortsatta behandlingen. Vi kan fortsätta att lagra uppgifterna, även utan ett berättigat intresse, om det finns någon rättslig skyldighet (t.ex. att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter). Vi tar bort personuppgifter, även utan begäran från den registrerade, så snart som ytterligare lagring inte längre behövs för de ändamål som uppgifterna samlades in för eller på annat sätt behandlades eller om ytterligare lagring inte är tillåten enligt lagen.
2.  När det gäller ovannämnda behandling kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge du inte har återkallat ditt samtycke eller på annat sätt angett att du inte vill ha ytterligare information från oss. I detta fall lagrar vi också din kontaktinformation för att säkerställa att du inte kontaktas efter avhopp eller invändning (så kallad svart lista).
3.  Om personuppgifter måste lagras för att uppfylla en rättslig skyldighet behålls sådana uppgifter fram till slutet av respektive lagringsperiod. Om personuppgifter endast behandlas för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter är tillgången till sådana uppgifter vanligtvis begränsad så att uppgifterna endast är tillgängliga om det behövs för lagringsskyldigheten.
 
VIII.  Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad kan du
­        begära tillgång till dina personuppgifter, artikel 15 i GDPR;
­        begära korrigering av felaktiga personuppgifter, artikel 16 i GDPR;
­        begära borttagande av dina personuppgifter, artikel 17 i GDPR;
­        begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, artikel 18 i GDPR;
­        utöva din rätt till dataportabilitet, artikel 20 i GDPR;
­        invända mot behandlingen av dina personuppgifter, artikel 21 i GDPR.
Ovannämnda rättigheter kan göras gällande gentemot oss t. ex. genom att meddela oss via de kontaktuppgifter som anges på den första sidan av denna information om dataskydd.
Vid ytterligare frågor kan du också kontakta vårt dataskyddsombud.
Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål avseende hanteringen av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet, artikel 77 i GDPR.